سیستم مدیریت و برنامه ریزی سازمانی

داشتن ساختار سازمانی دقیق، کلید موفقیت کسب و کار است. سیستم EMS، که سیستم مدیریت کسب و کار میباشد به مدیریت وظایف کاری، جریان داده ها، گزارشهای کاری، و تحلیل داده ها میپردازد و متشکل از پنج ماژول است:

  • – سیستم مدیریت وظایف
  • – سیستم کارتابل حضور و غیاب و مرخصی
  • – سیستم حقوق و دستمزد
  • سیستم ارتباط با مشتری (CRM)
  • – سیستم سفارش گیری انلاین.