نمونه کار ها

some image

HiVE.AdsServicesApp

برنامه خدمات تبلیغاتی Copyright © 2015 HiVE Productions Inc. All Rights Reserved.

some image

HiVE.BasicConstructor

Global Common Basic Constructor for the HiVE Productions [WPF]. A WPFs Basic Constructor component which is part of the WPFSpark Author: Ratish Philip and NumericUpDown Author: eisiWare Library.

some image

HiVE.CheckBoxControls

Global Common CheckBoxControls for the HiVE Productions [WPF]. A WPF CheckBoxControls component which is part of the TreeViewWithCheckBoxes of Author: Josh Smith Library and DropDownControls of Author: Bradley Smith Library.

some image

HiVE.DropDownControls

Global Common DropDownControls for the HiVE Productions [WPF]. A WPF DropDownControls component which is part of the DropDownControls of Author: Bradley Smith Library. Copyright © 2017 HiVE Productions Inc. All Rights Reserved.

some image

HiVE.DateTimeSelector

Global Common DateTime Selector for the HiVE Productions [WPF]. A WPF Date/Time selector component which is part of the Atf UI Library. Copyright © 2016-2017 HiVE Productions Inc. All Rights Reserved.

some image

HiVE.MsgBoxSelector

Global Common MessageBox Selector for the HiVE Productions [WPF]. A WPFs MessageBox selector component which is part of the System.Windows.Forms.MessageBox and Author: Sergey Stoyan, CliverSoft.com Library.

some image

apollopizzalondon-ca

وبسایت مدیریت رستوران

آماده شروع یک تجربه جدید هستید؟

با کلیک بر روی دکمه زیر همکاری با یک تیم متخصص و حرفه ای را تجربه کنید.