• طراحی اپلیکیشن
    گرافیک اختصاصی
  • طراحی صفحات وب
    برنامه تحت ویندوز

ویژگی های بی تیم

آنچه ما را از دیگران متمایز می‌سازد.

خدمات

سرویس هایی که ما در اختیار مشتریان قرار می دهیم

اخرین نمونه کار ها

some image

HiVE.AdsServicesApp

برنامه خدمات تبلیغاتی Copyright © 2015 HiVE Productions Inc. All Rights Reserved.

some image

HiVE.BasicConstructor

Global Common Basic Constructor for the HiVE Productions [WPF]. A WPFs Basic Constructor component which is part of the WPFSpark Author: Ratish Philip and NumericUpDown Author: eisiWare Library.

some image

HiVE.CheckBoxControls

Global Common CheckBoxControls for the HiVE Productions [WPF]. A WPF CheckBoxControls component which is part of the TreeViewWithCheckBoxes of Author: Josh Smith Library and DropDownControls of Author: Bradley Smith Library.

some image

HiVE.DropDownControls

Global Common DropDownControls for the HiVE Productions [WPF]. A WPF DropDownControls component which is part of the DropDownControls of Author: Bradley Smith Library. Copyright © 2017 HiVE Productions Inc. All Rights Reserved.

some image

HiVE.DateTimeSelector

Global Common DateTime Selector for the HiVE Productions [WPF]. A WPF Date/Time selector component which is part of the Atf UI Library. Copyright © 2016-2017 HiVE Productions Inc. All Rights Reserved.

some image

HiVE.MsgBoxSelector

Global Common MessageBox Selector for the HiVE Productions [WPF]. A WPFs MessageBox selector component which is part of the System.Windows.Forms.MessageBox and Author: Sergey Stoyan, CliverSoft.com Library.

some image

apollopizzalondon-ca

وبسایت مدیریت رستوران

تیم نرم افزاری زنبور

تیم نرم افزاری زنبور در سال 1394 با هدف هوشمند سازی و توسعه نرم افزاری در تمام پلتفرم ها تاسیس گردیده است.ا تاسیس گردید.

آماده شروع یک تجربه جدید هستید؟

با کلیک بر روی دکمه زیر همکاری با یک تیم متخصص و حرفه ای را تجربه کنید.